zsh

zsh 安装:
zsh 又名终极shell
出名于 oh my zsh 可配置主题
还有很多插件 功能
在此用作文件默认开启程序 和 alias使用也是极大方便

1
2
3
centos:yum install zsh

debian:apt-get install zsh

{———-}

oh-my-zsh 安装:

1
2
3
4
5
6
7
# via curl

curl -L https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh | sh

# via wget

wget https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O - | sh

设置zsh为系统默认shell:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
# 为root用户修改默认shell为zsh
chsh -s /bin/zsh root
# 为当前用户修改默认shell为zsh
chsh -s /bin/zsh
# or
chsh -s `which zsh`

# 恢复命令
chsh -s /bin/bash

add to ~/.zshrc:

1
2
3
4
5
6
7
8
export PATH=$PATH:/usr/local/go/bin
#export PATH=$PATH:/Applications/MAMP/bin/php/php5.6.10/bin:/Users/GZM/composer:/Users/GZM/.composer/vendor/bin
#export GOPATH=/Users/GZM/work/go
#export GOPATH=/Volumes/Transcend/git/360/private_cloud_server_code/tools/gowork/
#export GOBIN=$GOPATH/bin
#export GO15VENDOREXPERIMENT=1
LC_CTYPE=en_US.UTF-8
LC_ALL=en_US.UTF-8

升级:

1
upgrade_oh_my_zsh

vim /etc/zsh/zshrc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
alias cls='clear'
alias ll='ls -l'
alias l='ls -l'
alias la='ls -a'
alias vi='vim'
alias rm='rm -rf'
alias javac="javac -J-Dfile.encoding=utf8"
alias -s html=mate # 在命令行直接输入后缀为 html 的文件名,会在 TextMate 中打开
alias -s rb=mate # 在命令行直接输入 ruby 文件,会在 TextMate 中打开
alias -s py=vi # 在命令行直接输入 python 文件,会用 vim 中打开,以下类似
alias -s js=vi
alias -s c=vi
alias -s java=vi
alias -s txt=vi
alias -s gz='tar -xzvf'
alias -s tgz='tar -xzvf'
alias -s zip='unzip'
alias -s bz2='tar -xjvf'